Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE REISBEMIDDELAAR

Art. 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling (reiscontractenwet).

Art. 2: Promotie en aanbod 1) De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;  b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

2) De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. 3) Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting. Art. 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar.

De reisorganisator en/of -bemiddelaar zijn verplicht: 1) Voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling, aan de reiziger schriftelijk mede te delen: a) De algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen; b) Informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering; 2) Ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) Dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) Naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator; c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorig lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contracten. Art. 4: Informatie vanwege de reiziger.

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. Art. 5: Tot stand komen van het contract. 1) Bij het boeken van de reis is de reisbemiddelaar ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2) Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

3) Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. Art. 6: Prijs van de reis. 1) De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. 2) De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in: a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten

c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.

3) De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven voor het vervoer en in het bijzonder op de brandstofprijzen en de tarieven en wisselkoersen die slaan op het verblijf en de andere diensten in het buitenland – die golden op datum van afsluiting van de contracten door de reisorganisator.

Art. 7: Betaling van de reissom. 1) Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, het voorschot dat door de reisorganisator in zijn algemene voorwaarden werd bepaald of indien niet bepaald: 30% van de reissom met een minimum van 100 €. 2) Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. 3) Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen. Art. 8: Overdraagbaarheid van de boeking. 1) De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte brengen. 2) De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht. Art. 9: Andere wijzigingen door de reiziger.

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Art. 10: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis. 1) Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2) De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3) Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4) Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11. Art. 11: Verbreking door de reisorganisator voor de afreis. 1) Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen a) Ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen; b) Ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

2) De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

a) De reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger , binnen de in het contract voorziene termijn en tenminste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. b) De annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Art. 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis.

1) Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2) Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3) Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoer middel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Art. 13: Verbreking door de reiziger.

De reiziger kan ten alle tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolgen van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Art. 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1) De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2) De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3) Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4) Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5) Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Art. 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Art. 16: Klachtenregeling.

1) Voor de afreis: klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.

2) Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

3) Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk een klacht ter plaatse formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Art. 17: Geschillencommissie Reizen.

1) Er ontstaat een ‘geschil’ wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.

2) Elk geschil gerezen na het sluiten van het reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.

3) De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijke Wetboek (Art.1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.

4) Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen, inzonderheid het Geschillenreglement.

5) Het adres van de Geschillencommissie Reizen is: Geschillencommissie vzw, North Gate III Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, tel. 02.206.52.38 – fax 02.206.57.74 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN

  

Art. 1: Bevoegdheden.

Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en reisorganisator.

Art. 2: Prijs.

1) Prijzen die mondeling door Jamaica Lovers worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

2) De dossiers worden onderworpen aan “dossierkosten”, die worden opgelegd door de beroepsvereniging V.V.R. (Vereniging van Vlaamse Reisbureaus), waarvan Jamaica Lovers lid is.

3) Daarenboven zijn ‘dossiers op aanvraag’, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, onderworpen aan mogelijke bijkomende dossierkosten.

Art. 3: Betalingsvoorwaarden.

1) Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Jamaica Lovers., netto en zonder korting tenzij de factuur op uitdrukkelijke wijze een vervaldatum vermeldt vanaf dewelke de factuur eisbaar wordt.

2) Alle facturen worden van rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, vermeerderd met een verwijlrente van 12% ‘s jaars en dat vanaf datum van eisbaarheid tot aan de dag van volledige betaling.

3) Bij wanbetaling één maand na eisbaarheid van de factuur en onverminderd de verwijlrente is een forfaitaire schadevergoeding van rechtswege verschuldigd en zonder voorafgaande ingebrekestelling van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 500 €.

4) Om ontvankelijk te zijn moeten gebeurlijke betwistingen binnen tien dagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden.

5) In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd ttz. deze met territoriale bevoegdheid over de plaats van uitbating van Jamaica Lovers.

Art. 4: Formaliteiten

1) De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.

2) Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

Art. 5: Uurregelingen.

De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Art. 6: Verbreking van contract door de Reiziger

De Reiziger kan ten alle tijde het reiscontract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de Reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Art. 7: Annulering en wijzigingen door de Reiziger.

1) Bij annulering dienen de contractueel vastgestelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

2) Behoudens de door de reisorganisator bepaalde annulatiekosten, heeft de reisbemiddelaar het recht zijn kosten aan te rekenen tot een maximum van 15% van de reissom.

3) Voor wijzigingen aan een geboekte reis worden naast de normale prijsaanpassing nog extra dossierkosten aangerekend, nl. Tot 30 dagen voor het vertrek 13.00 € per persoon. Minder dan 30 dagen voor het vertrek: 25.00 € per persoon.

Art. 8: Klachtenregeling.

Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Turnhout bevoegd, ttz. deze met territoriale bevoegdheid over de plaats van uitbating van Jamaica Lovers. 

Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01.04.1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.1997 is Jamaica Lovers door Europese Goederen en Reisbagage Verzekeringsmaatschappij n.v., Tweekerkenstraat 14 te 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw.

 

Benevens de waarborgen voorzien in de hiernavolgende voorwaarden zijn de verbintenissen van de reisbemiddelaar en van de reisorganisator gedekt door een wettelijke borgtocht (besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996), die slechts kan aangewend worden na aanmaning per aangetekend schrijven waarvan afschrift, eveneens aangetekend, aan Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, en dit binnen de 12 maanden na de uitvoering der werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.